Czy montaż klimatyzacji wymaga zgłoszenia?

Czy montaż klimatyzacji wymaga zgłoszenia?

Czy montaż klimatyzatorów na  budynku mieszkalnym wymaga dokonania zgłoszenia? To pytanie, które często pojawia się wśród osób planujących instalację klimatyzacji. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników.

Kiedy montaż klimatyzacji nie wymaga zgłoszenia?

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych. Na tej podstawie można stwierdzić, że instalowanie klimatyzatorów na elewacji budynku mieszkalnego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co do zasady, instalowanie klimatyzatorów na obiekcie budowlanym nie wymaga również dokonania zgłoszenia, chyba że rozmiary takiego urządzenia przekraczają 3 m. W myśl  art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. bud. zgłoszenia właściwemu organowi wymaga instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

Kiedy montaż klimatyzacji wymaga zgłoszenia?

Jednakże, nawet w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, inwestor nadal związany jest zasadami kształtowania zabudowy terenu zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli więc taki zakaz wynika z obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie można instalować klimatyzatorów na elewacji budynku od strony ulic.

Ponadto, instalacja takich urządzeń powinna być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podsumowanie

Podsumowując, montaż klimatyzacji nie zawsze wymaga zgłoszenia. Wszystko zależy od rozmiarów urządzenia oraz zasad kształtowania zabudowy terenu zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zawsze warto jednak skonsultować swoje plany z odpowiednim organem, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.